Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

1. A Szerződési Feltételek alapfogalmai

1.1 Szolgáltató adatai

Neve:  Donna D Models Betéti Társaság

Címe: 1136 Budapest Hollán Ernő u.3.1/2

Adóigazgatási azonosítószám: 27962497-1-41

Cégjegyzékszám: 01-06-795863

Bankszámlaszám: MagNet Bank 16200010-10107823

1.2 A Vásárló

Aki a Webshop Szolgáltatást igénybe veszi, azaz a Webshop internetes felületén keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

1.3 A Szállító

 Donna D Models Bt. által megbízott szállítmányozó cég (futárszolgálat, posta) Fuvar.hu kft

2. Webshop Szerződési Feltételek célja

Donna D Models Bt. -Donnadivat.com a Webshop szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webshop Szolgáltatással, és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Webshop Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

A Webshop Szerződési Feltételei a Donna D Models Bt. -Donnadivat.com és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató Webshop tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

2.1 A Webshop Szerződési Feltételek közzététele

A Webshop Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadása a Webshop-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

2.2 A Webshop Szerződési Feltételek hatálya

A Donna D Models Bt..-Donnadivat.com fenntartja a jogot, hogy a Webshop Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A Webshop Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Webshop Szerződési Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Webshop-szolgáltató a Webshop-szolgáltatást biztosítja.

3. A Webshop-szolgáltatás

A Donna D Models Bt. - Donnadivat.com a Vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Webshop-szolgáltatást.

3.1 A Webshop-szolgáltatás területi hatálya

A Webshop-szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (INTERNET) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető.

4. A Webshop Szerződés Létrejötte és módosítása

4.1 Általános jellemzők

A Szerződés a Szolgáltató Internetes felületén történő megrendeléssel, illetve jelen Szerződési Feltételek elfogadásával jön létre. A Webshopban való vásárlás feltétele a szállítási adatok és elérhetőségek megadása. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja. A Donna D Models Bt.-Donnadivat.com fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

A képek tájékoztató jellegűek! Bizonyos esetekben eltérhetnek a terméktől!

4.2 Megrendelés módosítása, törlése

A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Vásárló a Webshop Elérhetőségeink menüpontjában megadott elektronikus levelezési címen illetve telefonos hívószámon teheti meg. A megrendelés visszavonása csak a postázás, illetve a futárszolgálat részére történő átadás előtt lehetséges.

4.3 Fizetési feltételek

A Vásárló a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét 100% előreutalással, a MagNet Bank  16200010-10107823 számlaszámára teljesíti. A Szállító,  Donna D Models Bt. az átadásra kerülő áruról hivatalos, áfás számlát ad Vásárló részére. A Vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja.

4.4 Szállítási módok

-Postai szállítás átutalással

A Vásárló a Szolgáltató számlaszámára előzetesen utalja át az összeget, mely együttesen tartalmazza az áru(k) ellenértékét és a szállítási költséget. A szállítás díja a Magyar Posta aktuális árszabása alapján kerül megállapításra,valmint futárral történő kiszállítás esetén a futárcég díjszabása alapján kerül megállapításra.

4.5 Sikertelen kézbesítés

Általános kiszállítási határidőnél a Szállító egy alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést a Donna D Models Bt. -Donnadivat.com érvénytelennek nyilvánítja és törli.

5. A vásárló joga, kötelezettsége

A vásárlónak lehetősége van 3 napon belül a megrendelt termékkel kapcsolatos bármely kifogását a szolgáltató részére bejelenteni írásban. Amennyiben a termék sértetlen eredeti csomagolásban van és az teljes értékűen eladható, akkor kérheti az áru visszavételét és helyette másik áru szállítását. Az esetlegesen felmerülő szállítási költségek a vevőt terhelik. Bármely bejelentés írásban történhet. Cégünk kiskereskedelem, csak és kizárólag természetes személyeket szolgálunk ki! Kizárólag kiskereskedelemre vonatkozó jogszabályi hivatkozást tudunk elfogadni, jogi személyek vásárlására vonatkozó hivatkozást nem.

Adatvédelem, adatbiztonság – adatkezelési szabályzat, hatályos: 2018.05.25. napjától

A hatályos magyar jogszabályok, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének (továbbiakban: Rendelet) vonatkozó rendelkezései alapján Donna D Models Bt. (székhelye: 1136 Budapest, Hollán Ernő u.3.1/2; adószáma: 27962497-1-41 e-mail címe: donnadmodels@gmail.com) – a továbbiakban úgyis, mint: Adatkezelő – internetes oldalain történő regisztráció aktiválásakor, valamint a jelen adatkezelési szabályzat ismeretében, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az Ön személyes adatait az 5. pontban megjelölt adatkezelési célok érdekében, a hivatkozott jogszabályi előírások betartása mellett kezelje.

A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (a továbbiakban: Adatkezelési Szabályzat) Donna D Models Bt. mint adatkezelő által üzemeltetett, a http://donnadivat.com és http://hm.hu/webshop/ aldomainjain és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak (a továbbiakban: Weboldal) természetes személy felhasználóinak (a továbbiakban: Felhasználó) a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatainak kezelésére vonatkozó, a Rendelet, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) rendelkezéseinek megfelelő adatkezelési szabályait és a Felhasználók adatvédelmi tájékoztatóját tartalmazza.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az adatkezelés jogalapja az Ön adatkezeléséhez történő önkéntes hozzájárulása, az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármely időpontban jogosult visszavonni, valamint bármikor jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését vagy törlését (adatkezelés megszüntetését), illetve az alább megjelölt célokra vagy azok egy részére történő kezelésének megszüntetését igényli a 1136 Budapest.Hollán Ernő u.3.1/2 ajtó címre vagy a donnadmodels@gmail.com email címre küldött levélben illetve az erre a célra használható Adatkezelő által biztosított webes felületen a http://donnadivat.com/?page=adatok linken.

Kiemelten felhívjuk figyelmét továbbá arra, hogy a Felhasználó jogosult tiltakozni az adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen a 1112 Budapest, Repülotéri út 2. 1em. 120. ajtó címre, vagy a donnadmodels@gmail.com email címre küldött levélben.

Az Adatkezelő internet oldalain történt regisztráció, illetve a hírlevélre történő feliratkozás során a Felhasználó által megadott személyes adatokat a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő. A Felhasználó jogairól jelen Adatkezelési Szabályzat 11. pontja, míg a jogérvényesítés lehetőségeiről jelen Adatkezelési Szabályzat 12. pontja as részletes felvilágosítást.

Az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonása nem érinti az addig történt adatkezelő jogszerűségét.

Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért az Adatkezelő felelősséget nem vállal.

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait a jelen Adatkezelési Szabályzat szerint kezeli, figyelembe véve az adatvédelemért felelős hatóság (jelenleg: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek székhelye: 1112 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor22/C. és honlapja: www.naih.hu) tájékoztatóit és a nyilvánosságra hozott bírósági gyakorlatot is. A Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezései szerint, a Weboldalokon történő regisztráció vagy hírlevélre történő feliratkozás során kifejezetten és önkéntesen hozzájárul az Adatkezelőnek az Adatkezelési Szabályzat szerinti adatkezeléshez. Kérjük, olvassa el a 4. (Felhasználó Nyilatkozata) pontot is a Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat szerint megadott hozzájárulása kapcsán tett nyilatkozatainak megismeréséhez!

2. MÓDOSÍTÁS

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot a Felhasználóknak a Weboldalon közzétett tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítsa. A módosított Adatkezelési Szabályzatot az Adatkezelő a Weboldalon legkésőbb a módosított Adatkezelési Szabályzat hatályba lépése előtti ötödik (5.) napon közzéteszi. Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési Szabályzat megváltoztatásáról a Weboldal regisztrált felhasználói részére a Weboldalon elérhető felhasználói fiókon (a továbbiakban: Felhasználói Fiók) vagy mind a regisztrált, mind a nem regisztrált Felhasználók esetében a regisztrációnál vagy a weboldal használatánál megadott elérhetőségeik egyikén keresztül is küldhet értesítést, legkésőbb a módosított Adatkezelési Szabályzat hatályba lépése előtt ötödik (5.) napon. Felhasználó kijelenti, hogy a Felhasználói Fiókon vagy az általa a regisztrációnál vagy a Weboldal használatánál megadott elérhetőségeken keresztül kapcsolattartáshoz jelen Adatkezelési Szabályzat szerint hozzájárul.

3. AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen Adatkezelési Szabályzat célja, hogy

– elősegíti az adatvédelmi jogszabályok érvényesülését;

– meghatározza a Felhasználó 6. pont szerinti és az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak körét, az adatkezelés módját, az egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a természetes személy Felhasználók magánszférájának tiszteletben tartását, az adatvédelem és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését;

– az adatkezelés megkezdése elott tájékoztassa a Felhasználókat az Adatkezelő kilétéről, az adatkezelés céljáról, időtartamáról és a jogalapjáról, valamint a Felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítésének lehetőségérol és módjáról; továbbá,

– megakadályozza a Felhasználó személyes adataihoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy felhasználását.

4. A FELHASZNÁLÓ NYILATKOZATA

A Felhasználó a Weboldalon történt regisztráció, és/vagy hírlevélre történő feliratkozás során megadott hozzájárulásával megerősíti, hogy teljes körűen megismerte és elolvasta a jelen Adatkezelési Szabályzatot, továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el és önkéntesen, tájékozottan és határozottan hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatait az abban meghatározott adatkezelési célok – vagyis az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott valamennyi cél – érdekében kezelje a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően.

A Felhasználó a Weboldalon történt regisztráció, és/vagy hírlevélre történő feliratkozás során hozzájárul ahhoz, hogy az általa önkéntesen megadott személyes, illetve egyéb adatait az Adatkezelő 5. pontban rögzített célokból kezelje, egyúttal hozzájárul név és lakcím adatainak (elérhetési adatainak) a folyamatos kapcsolattartáshoz, illetve az ismételt kapcsolatfelvételhez való felhasználáshoz.

A Felhasználó kijelenti, hogy a regisztráció során megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve harmadik személy személyhez fűződő vagy egyéb jogit, illetve jogszabály által védett érdekeit nem sértik.

5. ADATKEZELÉSI CÉLOK

A Felhasználók személyes adatainak kezelésére

– az Adatkezelő által a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatások) igénybevétele, nyújtása, fenntartása – különösen a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos számlázás-, védelme érdekében; – a Szolgáltatások továbbfejlesztése, illetve új szolgáltatások kifejlesztése érdekében;

– a Felhasználókkal történő ügyfélszolgálati kapcsolattartás érdekében;

– az Adatkezelő és a Felhasználó védelme érdekében;

– az Adatkezelő Szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységének, ideértve különösen a Weboldalra feltöltött tartalmak megjelenítésének, a Weboldalon indított vagy kezdeményezett aktivitások előkészítésének, lebonyolításának, továbbá az Adatkezelő tevékenységének támogatása érdekében;

– a fentiekhez kapcsolódó promóciós célokra (hírlevél, illetve reklám-hírlevél küldésére, termék/szolgáltatások ajánlására) történő felhasználás érdekében

kerül sor.

6. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

A Felhasználók személyes adatainak kezelésével, védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek.

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a Felhasználó önkéntesen ad meg. A Felhasználó személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai az Adatkezelő adatbázisába a jelen Adatkezelési Szabályzattal összhangban bekerüljenek.

6.1 Felhasználók azonosítása érdekében, illetve egyéb aktivitások érdekében kezelt személyes adatok

Az Adatkezelő a Felhasználók alábbi személyes adatait kezeli az azonosítás és kapcsolattartás érdekében:

(1) Felhasználó természetes személy azonosító adatai: vezeték- és utónév, személyi igazolvány száma;

(2) Felhasználó regisztráció során megadott e-mail címe;

(3) Felhasználó lakcíme, postacíme;

(4) Felhasználó közvetlen telefonszáma;

(5) Regisztráció dátuma, bankszámlaszáma, fizetési tranzakciós adatok, belépési IP címek és időpontok

Amennyiben Szolgáltatásait nem természetes személy veszi igénybe, úgy a Felhasználót megillető jogok nem a természetes személy képviseletében eljáró természetes személyt is megilletik. Adatkezelő a nem természetes személy képviselőjének alábbi személyes adatait kezeli az azonosítás és kapcsolattartás érdekében; ez esetben Felhasználó alatt a nem természetes személy természetes személy képviselőjét kell érteni:

(1) Felhasználó természetes személy azonosító adatai: vezeték- és utónév

(2) Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban kapcsolattartóként megjelölt természetes személy azonosító adatai: vezeték- és utónév,

(3) Felhasználó és kapcsolattartó közvetlen telefonszáma;

(4) Kapcsolattartó e-mail címe;

(5) Regisztráció dátuma, belépési IP címek és időpontok

A Weboldalon az Adatkezelő bizonyos aktivitásokhoz a Felhasználók egyéb személyes adatát is kérheti (kedvezmények biztosításához), ezek megadása során a Felhasználók szintén kifejezett és önkéntes hozzájárulásukat adják a megadott személyes adatok kezelése érdekében, és az Adatkezelő a megadott személyes adatot csak az 5. pontban megjelölt célra és aktivitáshoz kapcsolódó cél megvalósulásáig kezeli. Ezen adatkezelésre is a jelen Adatkezelési Szabályzat az irányadó.

6.2 Szolgáltatások igénybevétele érdekében kezelt adatok

(1) Felhasználó számítógépes IP -címe;

(2) Felhasználók Weboldallal kapcsolatos aktivitására vonatkozó adatok (például a bejelentkezési hely és időtartam, kiszolgáló adatok, cookiek).

Ezen adatokat az Adatkezelő saját vagy harmadik személy (pl. Google Analytics) rendszere automatikusan naplózza. Az ilyen információk személyes azonosításra nem alkalmasak, az Adatkezelő a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal, az adatok trendelemzéséhez, oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a Szolgáltatások adminisztrálásához, a Felhasználói igények elemzéséhez és kielégítéséhez használja fel, melyek a Szolgáltatások színvonalának fejlesztéséhez járulnak hozzá.

Regisztrációs formanyomtatványok: az ilyen oldalon az Adatkezelő a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat (nevet, telefonszámot, e-mail címet, cég esetén adószámot, cégnevet) kérheti, ezek megadása szintén önkéntes. Hírlevél: Az Adatkezelő hírlevél küldő szolgáltatást is használ. A Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat szerint a hírlevélre történő feliratkozás során megadott kifejezett hozzájárulását adja, ahhoz, hogy az adatkezelő hírlevele útján saját nevében reklámajánlatokkal keresse meg őt a hírlevél fogadására megadott elérhetőségein. Azok a Felhasználók, akik a Weboldalon esetlegesen felkínált hírlevél-szolgáltatás megrendelése után bármikor úgy döntenek, hogy nem szeretnék tovább a hírleveleket kapni, a hírlevélben és a Weboldalon megjelölt módon, illetve az adatkezelőnek a jelen Szabályzat első bekezdésében megjelölt elérhetőségének valamelyikére küldött e-mail vagy postai üzenet segítségével indoklás nélkül visszavonhatják hozzájárulásukat a hírlevelek küldésével kapcsolatban. A hírlevelekkel kapcsolatos hozzájárulás visszavonása egyben az adatkezelés e célból történő megszűnését is eredményezi.

Közvetlen üzletszerzés: A Felhasználó a Weboldalon történt regisztráció, és/vagy hírlevélre történő feliratkozás során önkéntesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő közvetlen üzletszerzési céljából kezelje a Felhasználó személyes adatait. A hozzájárulás megadása önkéntes, illetve visszavonása a Felhasználói jogviszony fennállása alatt bármikor, indoklás nélkül lehetséges a Weboldalon vagy a jelen Adatkezelési Szabályzat első bekezdésében feltüntetett élérhetőségek valamelyikén. Az Adatkezelő bizonyos szolgáltatásaihoz kapcsolódóan adott időközönként tájékoztató anyagot küldhet ki a Felhasználónak, melyekben a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó újdonságokról ad hírt. Azok a felhasználók, akik nem kívánnak ilyen leveleket kapni, e szándékot tudató levéllel postai úton vagy e-mail elküldésével a jövőben bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat e tájékoztató-szolgáltatással a jelen Adatkezelési Szabályzat első bekezdésében feltüntetett levelezési vagy e-mail címen.

Promóciós ajánlatok küldése, direktmarketing: Az Adatkezelő a Felhasználók számára bizonyos időközönként tájékoztató célú körlevelet küldhet új szolgáltatásaikról, speciális ajánlataikról, melyhez a Felhasználó a Weboldalon történő regisztráció vagy hírlevélre történő feliratkozás során a jelen Adatkezelési Szabályzat szerint önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja. Az Adatkezelő ennek érdekében kezeli a Felhasználók e-mail címét, nevét és regisztrációs dátumát. Amennyiben a Felhasználó nem akarja az ilyen promóciós leveleket a továbbiakban fogadni, tiltakozhat a promóciós levelek küldése ellen vagy hozzájárulását az adatkezeléssel kapcsolatban visszavonhatja az Adatkezelőnél a jelen Adatkezelési Szabályzat első bekezdésében feltüntetett élérhetőségek valamelyikén.

7. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS MÓDJA

Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait kizárólag a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott célok érdekében kezeli, valamint biztosítja, hogy az adatkezelés minden szakaszában az adatkezelés céljának megfelelően történjen. A Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat ismeretében kijelenti , hogy az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulásának megadása, valamint az ezt követő adatszolgáltatás minden esetben az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásán alapul. Ez az önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulás adja az Adatkezelő jelen Adatkezelési Szabályzattal meghatározott adatkezelésének jogalapját.

Abban az esetben, ha a Felhasználó rendelést ad le a honlapokon keresztül, úgy a rendelés teljesítéséig a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, illetve az Infotv. 6. § (4) bekezdése alapján az adatkezelés jogalapja a 6.1 pont (1)-(4) bekezdéseiben szereplő – amennyiben azok a szerződés teljesítéséhez szükséges – adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő szerződés teljesítéséhez szükséges jogi érdeke.

A jelen Adatkezelési Szabályzat hatálya kiterjed mind az elektronikusan, mind a manuálisan felvett és kezelt adatokra.

8. ADATKEZELÉS IDOTARTAMA

Amennyiben az adatkezelés a jelen Adatkezelési Szabályzat 7. fejezetében részletezettek szerint a Felhasználó hozzájárulásán alapul, úgy az adatkezelés időtartama az Adatkezeléshez kapcsolódó cél megvalósulásáig, de legkésőbb a Felhasználó által az adatkezeléshez történő hozzájárulása visszavonásáig tart.

9. ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő az Infotv. 7. §-a, illetve a Rendelet 32-34. cikkei szerinti kötelezettségének megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon a Felhasználó adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, illetve meghozza azokat az intézkedéseket, amelyek az Infotv., a Rendelet, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Amennyiben a Felhasználó által megadott adatok valamelyike módosul, úgy vonatkozó módosításokat a Felhasználónak a Weboldalon is el kell végeznie.

Linkek: Lehetséges, hogy az Adatkezelő Weboldalán utalás, link található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra (ideértve a bejelentkezési, megosztási lehetőségre mutató gombokat, logókat is), ahol az Adatkezelő semmilyen befolyással nem bír a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra, illetve ahová az Adatkezelő adatmegosztást/adattovábbítást nem végez. Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy ha ilyen linkre kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülhetnek át. Ilyen esetekben javasoljuk, hogy mindenképpen olvassák el ezeknek az oldalaknak a használatára érvényes adatkezelési szabályokat. Jelen Adatkezelési Szabályzat csak az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldalra érvényes. Amennyiben bármilyen adatát a Felhasználó külső weboldalon módosítja, törli, az nem fogja érinteni az Adatkezelő általi adatkezelést, az ilyen módosításokat a Weboldalon is el kell végeznie.

10. ADATTOVÁBBÍTÁS CÍMZETTJEI

Személyes adatot az adatkezelő az alább meghatározott esetben és az ott meghatározott címzettek részére továbbít:

– a http://hm.hu/webshop/ és a http://hotelellato.hu/aruhaz/ Weboldalon történo regisztráció esetén a Weboldalak tárhely szolgáltatását üzemelteto Tárhely.eu Kft. (székhelye: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.; cégjegyzékszáma: 01-09-909968; e-mail címe: gdpr@tarhely.eu) részére.

– hírlevélre történő feliratkozás esetén a hírlevélküldő adatfeldolgozó cég Etalon Bázis Kft. (székhelye: 2500 Esztergom, Mohácsy köz 4.; cégjegyzékszáma: 11-09-007384; e-mail címe: kutiposta@hirlevelmanager.hu) részére – Az Adatkezelő könyvelését végző szervezet részére a törvényes kötelezettség teljesítése érdelében

A szolgáltató harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor továbbíthat, vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor adhat át személyes adatot, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

A személyes adatok megfelelő szintű védelme akkor biztosított, ha az Európai Unió kötelező jogi aktusa azt megállapítja, vagy a harmadik ország és Magyarország között az érintetteknek a vonatkozó jogszabályokban írt jogai érvényesítésére, a jogorvoslati jog biztosítására, valamint az adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás független ellenőrzésére vonatkozó garanciális szabályokat tartalmazó nemzetközi szerződés van hatályban.

Az EGT-államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

11. A FELHASZNÁLÓK JOGAI

A Felhasználó tájékoztatást kérhet az adatkezelésrol, illetve arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és a folyamatban lévo adatkezelés során kérésére másolatot kaphat a vele kapcsolatban kezelt személyes adatokról, valamint kérheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését (az adatkezelés megszüntetését), vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A személyes adatok kezelésével összefüggésben ot megilleto jogokat a Felhasználó a jelen Adatkezelési Szabályzat elso bekezdésében feltüntetett e-mail címre megküldött értesítés útján gyakorolhatja. A Felhasználó tájékoztatásra, másolat, hozzáférés, adattovábbítás kérésre, helyesbítésre korlátozásra irányuló, illetve törlés (adatkezelés megszüntetése) iránti kérelmét postai úton vagy e-mailben, a jelen Adatkezelési Szabályzat elso bekezdésében található levelezési vagy e-mail címre juttatja el.

Az Adatkezelő a jelen 11. pont alábbi (b)-(f) pontjaiban, illetve jelen Adatkezelési Szabályzat 12. pontjában részletezett felhasználói kérelem esetén a kérelem beérkezését követo egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a kérelem nyomán hozott intézkedésrol, a Felhasználó által a regisztráció során megadott e-mail címén, kivéve, ha Felhasználó kérelemben ettol eltéro tájékoztatási utat jelöl meg. Adatkezelő ezt a határidot a kérelmek összetettsége és számára tekintettel további legfeljebb két hónappal meghosszabbíthatja. A határido meghosszabbításáról a Felhasználót Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelemkézhezvételétol számított egy hónapon belül tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedést a Felhasználó kérelme nyomán, úgy a kérelem beérkezésétol számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A kérelmet az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha kérelem egyértelmuen megalapozatlan vagy – különösen ismétlodo jellege miatt – túlzó, mely esetekben az Adatkezelő a kérelem alapján történo intézkedést megtagadhatja. (a) Tájékoztatás, hozzáférés

Személyes adatai kezelésérol a Felhasználó az Infotv. 14. § a) pontjai, valamit a Rendelet 15. cikk (1) bekezdése alapján tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad a Felhasználónak arról, hogy személyes adatait maga az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli-e. Amennyiben az adatokat az Adatkezelő, vagy az Adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli, úgy az Adatkezelő a Felhasználó rendelkezésére bocsátja a Felhasználók az Adatkezelő illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatait és – a Felhasználó kérelmének keretei között és annak függvényében – közli a Felhasználóval

– a kezelt személyes adatok forrását,

– az adatkezelés célját és jogalapját, idotartamát,

– a kezelt személyes adatok körét,

– a kezelt személyes adatok megorzésének idotartamát, ezen idotartam meghatározásának szempontjait,

– a Felhasználót az Infotv. alapján megilleto jogokat, valamint azok érvényesítése módjának ismertetését,

– profilalkotás alkalmazásának esetén annak tényét, továbbá

– a Felhasználó személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült esetleges adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és az azok kezelésére és elhárítására tett intézkedéseket,

valamint tájékoztatja a Felhasználót az adatkezeléssel összefüggo tevékenységérol.

Az adatkezelésrol való tájékoztatás iránti kérelmet postai úton vagy e-mailben, a jelen Adatkezelési Szabályzat elso bekezdésében található levelezési vagy e-mail címre kérjük eljuttatni, amire huszonöt (25) napon belül írásban választ kap a Felhasználó.

(b) Helyesbítés

Az Adatkezelő helyesbítési a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg vagy pontatlan, és a valóságnak megfelelo, illetve pontos személyes adat az Adatkezelő rendelkezésre áll. A Felhasználó emellett jogosult a hiányos személyes adatok kiegészítését is kérni.

Jelen 11. (b) alpont fenti rendelkezéseinek megfeleloen, az az Adatkezelő által, illetve az Adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, úgy azokat az Adatkezelő – különösen a Felhasználó kérelmére – haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve ha az adatbekérés céljával összeegyeztetheto, a Felhasználó által a kezelt személyes adatokhoz fuzött nyilatkozattal kiegészíti. Az Adatkezelő mentesül az elozo mondatban írt kötelezettség alól, ha a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat a Felhasználó sem bocsátja rendelkezésre, vagy a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.

(c) Törlés

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha azt, illetve az adatkezelés megszüntetését a Felhasználó kéri.

Az Adatkezelő az adatok törlésére vonatkozó kérelmet az alábbi esetekben tagadhatja meg:

a) az adatok további kezelése a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges; vagy

b) az adatok további kezelése a személyes adatok eloíró, íz Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából szükséges; vagy

c) az adatok további kezelése jogi igények eloterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

A Felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét a Weboldalon az ezt a célt szolgáló felhasználói fiókban, illetve postai úton vagy e-mailben a jelen Adatkezelési Szabályzat elso bekezdésében található levelezési vagy e-mail címen jelzi az Adatkezelőnek. A Felhasználó önkéntes döntése és kérése alapján, törlési igényének beérkezésétol számított huszonöt (25) napon belül az Adatkezelő törli a Felhasználó által törölni kért adatokat. A Felhasználó a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás visszavonásával, illetve az adatok törlésére vonatkozó kérelemmel valamennyi, a regisztrációhoz kapcsolódó aktivitásban való részvétel jogáról is lemond. Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy az adatok törlése a kapcsolódó szolgáltatások végleges és visszavonhatatlan törlésével is járhat, amelyrol az Adatkezelő Felhasználót külön tájékoztatja. (d) Adatkezelés korlátozása

Az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

– a Felhasználó vitatja az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg; a fennálló kétség tisztázásának idotartamára, vagy

– jogellenes adatkezelés miatt az adatok törlésének lenne helye az adatkezelés jogellenessége miatt, de a Felhasználó írásbeli nyilatkozata vagy az Adatkezelő rendelkezésre álló információk alapján megalapozottan feltételezheto, hogy az adatok törlése sértené Felhasználó jogos érdekeit; a törlés mellozését megalapozó jogos érdek fennállásának idotartamára, vagy

– jogellenes adatkezelés miatt az adatok törlésének lenne helye az adatkezelés jogellenessége miatt, de az Adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen büntetoeljárás – során az adatok bizonyítékként való megorzése szükséges; ezen vizsgálat vagy eljárás lezárásáig.

Az így korlátozott személyes adatok Adatkezelő kizárólag addig kezeli, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A korlátozás Alá eso személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó jogos érdekének érvényesítése céljából, vagy a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igényének eloterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy mástermészetes személy vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekébol lehet kezelni. Az Adatkezelő a korlátozáselrendelésérol a Felhasználót értesíti. Az Adatkezelő elozetesen értesíti a Felhasználót az adatkezelés korlátozásának feloldásáról, abban az esetben, ha a korlátozásra az adatok pontosságának, helytállóságának vagy hiánytalanságának ellenorzése miatt volt szükség.

(e) Tiltakozás

A Felhasználó bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Amennyiben a Felhasználó az adatkezelés ellen tiltakozik, úgy személyes adatai tovább nem kezelhetőek, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszeríto ereju jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben a Felhasználó személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen tiltakozik, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetok.

(f) Adathordozhatósághoz való jog

A Felhasználó adathordozhatóságához való joga körében kérheti az Adatkezelőt, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatairól tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban másolatot kapjon, valamint jogosult kérni az Adatkezelőt, hogy a rendelkezésre bocsátott személyes adatait egy másik adatkezelő részére közvetlenül továbbítsa.

12. JOGORVOSLATI JOGOK

(a) Hatósági jogérvényesítés

A Felhasználó

– a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az Adatkezelő intézkedése jogszeruségének vizsgálata céljából, ha az Adatkezelő a Felhasználót az adatkezelés megkezdését megelozoen az adatkezeléssel összefüggo tényekkel kapcsolatban nem vagy nem az Infotv. rendelkezéseinek megfeleloen tájékoztatta, illetve ha a Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat 11. pontjában meghatározottjogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmet elutasítja, vagy

– a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolyását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő által megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelezo jogi aktusában meghatározott eloírásokat.

(b) Bírósági jogérvényesítés

A Felhasználó az Adatkezelő, illetve – adatfeldolgozó tevékenységi körbe tartozó adatkezelési muveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő által megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelezo jogi aktusában meghatározott eloírások megsértésével kezeli.

Azt, hogy az adatkezelés a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelezo jogi aktusában meghatározott eloírásoknak megfelel, az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő által megbízott adatfeldolgozó köteles bizonyítani.

A pert a Felhasználó – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék elott is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. Ha az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő által megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelezo jogi aktusában meghatározott eloírásokat és ezzel másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő által megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésre vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelezo jogi aktusában meghatározott eloírásokat megsérti és ezzel más személyiségi jogát megsérti, az, akinek személyiségi joga sérelmét szenvedett az Adatkezelőtől, illetve az Adatkezelő által megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozótól sérelmidíjat követelhet.

A jogérvényesítés részletes módját, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényei rendelkezéseket az Infotv. tartalmazza.

Korlátozottan cselekvőképes, valamint cselekvőképtelen Felhasználók adatkezelésre vonatkozó jogait – ideértve a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulás megadását is – törvényes képviselője, gondnoka gyakorolja, kötelezettségeit o teljesíti. 16. életévét betöltött kiskorú Felhasználó hozzájárulásának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos hozzájárulására nincs szükség.

Jelen szabályzat 2018. május 25. napján lép hatályba.